Thông báo v/v mở tài khoản lưu ký chứng khoán cổ đông