Thông báo về việc hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên 2018 (ngày 02/4/2018)