Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Trúc Thôn