Nghị quyết v/v phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018