Nghị quyết v/v điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018(thay thế NQ Số 108/NQ-HĐQT)