Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ( đính chính)