Nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(thay thế NQ Số 106/NQ_HĐQT)