Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch (TRT)