Hướng dẫn mua và chuyển nhượng quyền mua chứng khoán TRT phát hành thêm (quyền mua) đối với cổ đông chưa lưu ký