Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018