Công bố thông tin bất thường về sự cố cháy kho vật tư điện tử