http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/

Tin tức

Một số hình ảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Ngày 15/4/2014 Công ty cp Trúc Thôn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội đã được nghe các báo cáo của HĐQT, BKS , Đại hội đã nhất trí cao với các báo cáo của HĐQT, BKS và đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình với số phiếu rất cao.

Sản phẩm nổi bật

www.tructhon.com.vn

R5718

R5718- Bóng nhạt

R5720

R5722

RM5805

R5115- Men mờ

RM5801

R5711

R5712

R5726

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gạch ốp lát Sao đỏ
  • Đất sét Trúc Thôn
  • Vật liệu chịu lửa Sao Đỏ
  • Hotline:
    • 03203 882 243
    • 03203.586.259
    • 03203.884.656